خوب بریم یه آنالیز داشته باشیم روی آپشن های ایران  خودرو

۱. کال آپشن ها

۲. پوت آپشن ها