یاسمینا یزدانی

یاسمینا یزدانی دختر آقای دکتر سلمان یزدانی هستند. در زیر تعدادی از نقاشی های ایشان را مشاهده می کنید.

یاسمینا یزدانی
یاسمینا و پدر
یاسمینا یزدانی
یاسمینا
یاسمینا یزدانی
نمایشگاه گروهی نقاشی بهار ۱۴۰۲
یاسمینا یزدانی
یاسمینا یزدانی