ترم اول-درس نهم-آپشن

قرارداهای کال آپشن که قیمت اعمال زیر قیمت فعلی سهم باشد in the money یا در سود نامیده می شوند. و اگر قیمت اعمال بالای قیمت فعلی سهم باشد out of the money یا در زیان نامیده می شوند. در این حالت اگر به سررسید برسیم آپشن ارزشی ندارد. برای پوت آپشن ها شرایط دقیقا برعکس است. قیمت اعمال بالای قیمت بازار سهم در سود و قیمت اعمال زیر قیمت بازار در زیان نامیده می شوند. به عنوان فروشنده پوت آپشن دوست داریم قیمت بازار سهم بالای قیمت اعمال قرار گیرد و شما پرمیوم را برای خود نگه دارید.

تمرینات

  • تمرین درس پنجم را برای مجددا برای هر سه دارایی پایه و دو حالت در سود و در زیان بررسی کنید.

salmanya ۱۳ آبان, ۱۴۰۲ ۰ آموزشهای رایگان آپشن

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.